Тератогенност PRF
Новини

Съгласно международните изисквания, за всеки лекарствен препарат се правят изследвания доколко и как влияят на организма на жената и на плода по време на бременност, а  след раждането - и по време на кърмене. Доколкото развитието на плода се влияе по-съществено от прилагането на лекарствени вещества, периодът на бременността е по-добре проучен. Обратно, периодът на лактация е по-слабо проучен.

Склонността на даден препарат да влияе отрицателно върху развитието на плода и да причинява вродени аномалии, се нарича тератогенност.

Американската агенция за храни и лекарства FDA, използва класификация, съгласно която се определя риска за бременноста от употребата на даден лекарствен праперат (Pregnancy Risk Farctor - PRF). 

Тератогенен потенциал на лекарствените вещества

Настоящото приложение съдържа информация за тератогенния потенциал на близо 600 лекарства. Тази ин­формация позволява, при необходимост от фармакотерапия по време на бременност, лекарят да избере безо­пасни за бременната и плода лекарства. Тератогенният потенциал на лекарствата според FDА на САЩ се опре­деля от отношението риск/полза, известно като Ргеgnаnсу Risk Factor (РRF) - рисков фактор за бременността.

Съществуват пет категории лекарства:

(А) Добре контролирани и адекватни клинични проучва­ния не са доказали съществуването на риск за плода по време на цялата бременност.

(В) Експерименти върху животни не са доказали същест­вуването на риск за плода, но няма адекватни и добре контролирани проучвания при хора.

(С) При експерименти с животни са наблюдавани тератогенни увреждания, но липсват адекватни и доб­ре контролирани проучвания при хора. Очакваната полза обаче може да оправдае използването на лекар­ството при бременни.

(D) Има клинични данни за тератогeнна активност на съответното лекарство при хора. В случай на живото-застрашаващо заболяване на бременната очакваната полза може да оправдае използването на лекарството, независимо от съществуващия тератогенен риск за плода.

(Х) Експериментални проучвания при животни и кли­нични изследвания при хора са доказали съществува­нето на риск за плода от страна на съответното ле­карство. Рискът от евентуалното му използване при бременни превишава потенциалната полза. 

Определянето на РRF е отговорна, продължителна и скъпо струваща научноизследователска дейност. След години с натрупване и обобщаване на експериментал­ните и клиничните данни са възможни промени в кате­горията на РRF на някои лекарствени средства.

 

A

ACARBOSE(PRF B)

ACEBUTOLOL (PRF C)

ACETAZOLAMIDE (PRF C)

ACETYLCYSTEINE (PRF B)

ACICLOVIR (PRF C)

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (PRF C; D - b антиревматични дози през третия триместър)

ACIDUM ASCORBICUM (PRF A; C при предозиране)

ACIDUM  ETACRYNICUM (PRF B)

ACIDUM FOLICUM (PRF A; C при предозиране)

ACIDUM IOPANOICUM (PRF C)

ACIDUM MEGLUMINICUM (PRF C)

ACIDUM NALIDIXICUM (PRF B)

ALBENDAZOLE (PRF C)

ALENDRONATE (PRF C)

ALFENTANIL (PRF C)

ALLOPURINOL (PRF C)

ALPRAZOLAM (PRF D)

ALPROSTADIL (PRF X)

ALTEPLASE(PRFC)

ALTRETAMINE (PRF D)

AMANTADINE (PRF C)

AMBENONIUM (PRF C)

AMIKACIN(PRFC)

AMINOPHYLLINE (PRF C)

AMIODARONE (PRF D)

AMITRIPTYLINE (PRF D)

AMLODIPINE (PRF C)

AMOXICILLIN (PRF B)

AMPHOTERICIN B (PRF B)

AMPICILLIN (PRF B)

AMRINONE (PRF C)

ANTIHAEMOPHYLIC FACTOR (PRF C)

APRACLONIDINE (PRF C)

APROTININ (Aprotin) (PRF C)

ASTEMIZOLE(PRFC)

ATENOLOL(PRFC)

ATORVASTATIN (PRF X)

ATROPINE (PRF C)

AZATADINE(PRF B)

AZATHIOPRINE (PRF D)

AZITHROMYCIN (PRF B)

AZTREONAM(PRF B)

 

В

BACLOFEN (PRF C)

BECLOMETASONE (PRF C)

BENAZEPRIL (PRF C)

BENZATHIN-BENZYLPENICILLIN (PRF B)

BENZOCAINE(PRF C)

BENZYLPENICILLIN (PRF B)

BETAMETHASONE (PRF C)

BETAXOLOL (PRF C)

BIPERIDEN (PRF C)

BISACODYL (PRF C)

BLEOMYCIN (PRF D)

BROMAZEPAM (PRF D)

BROMOCRIPTINE (PRF C)

BUDESONIDE (PRF C)

BUPIVACAINE (PRF C)

BUSPIRONE (PRF B)

BUSULFAN (PRF D)

BUTOCONAZOLE (PRF C)

 

C

CALCIICHLORIDUM (PRF C)

CALCITRIOL (PRF A; C при предозиране)

CALCIUM FOLINATE (PRF C)

CAPTOPRIL (PRF C)

CARBACHOL (PRF C)

CARBAMAZEPINE (PRF C)

CARBENICILLIN (PRF B)

CARBOPLATIN (PRF D)

C ARBOPROST (PRF X)

CARMUSTINE (PRF D)

CARTEOLOL (PRF C)

CEFACLOR (PRF B)

CEFADROXIL(PRF B)

CEFALEXIN (PRF B)

CEFALOTIN (Cephalothin) (PRF B)

CEFAMANDOLE (PRF B)

CEFAPIRIN (Cephapirin) (PRF B)

CEFAZOLIN (PRF B)

CEFEPIME (PRF C)

CEFOPERAZONE (PRF B)

CEFOTAXIME (PRF B)

CEFOTETAN(PRF B)

CEFOXITIN (PRF B)

CEFPROZIL (PRF B)

CEFTAZIDIME (PRF B)

CEFTIBUTEN (PRF B)

CEFTRIAXONE (PRF B)

CEFUROXIM (PRF B)

CERIVASTATIN (PRF X)

CETIRIZINE (PRF B)

CHININUM (PRF X)

CHLORAL HYDRATE (PRF C)

CHLORAMBUCIL (PRF D)

CHLORAMPHENICOL (PRF C)

CHLORDIAZEPOXIDE (PRF D)

CHLORHEXIDINE (PRF B)

CHLOROQUINE (PRF C)

CHLORPHENIRAMINE (PRF B)

CHLORPROMAZINE (PRF C)

CHLORTHALIDONE (PRF B)

CICLOPIROX (Ciclopirox Olamine) (PRF B)

CILAZAPRIL (PRF D)

CIMETIDINE (PRF B)

CIPROFLOXACIN (PRF C)

CISARIDE (PRF C)

CLADRIBINE (PRF D)

CLARITHROMYCIN (PRF C)

CLINDAMYCIN (PRF B)

CLIOQUINOL (PRF C)

CLOBETASOL (PRF C)

CLOBETASONE (PRF C)

CLOFIBRATE (PRF C)

CLOMIPHENE (PRF X)

CLOMIPRAMINE (PRF C)

CLONAZEPAM (PRF C)

CLONIDINE (PRF C)

CLOPIDOGREL (PRF B)

CLORAZEPATE (PRF D)

CLOTRIMAZOLE (PRF B)

CLOXACILLIN (PRF B)

CLOZAPINE (PRF B)

CO-AMOXICLAV (Amoxicillin & Acidum ciavulanicum) (PRF B)

CO-BENELDOPA (Levodopa & Benserazide) (PRF C)

COCAINE (PRF C; X при немедицински цели)

CO-CARELDOPA (Levodopa & Carbidopa) (PRF C)

CODEINE (PRF C; D, ако ce използва продължително време)

COFFEINE (PRF C)

COFFEINUM (PRF C)

COLCHICINE (PRF D)

COLESTIPOL (PRF C)

COLESTYRAMINE (Cholestyramine) (PRF C)

CO-TRIMOXAZOLE (Sulfamethoxazole & Trimethoprim) (PRF C)

CYANCOBALAMIN (PRF A; C при много високи дози)

CYCLOPHOSPHAMIDE (PRF D)

COLECALCIFEROL (Cholecalciferol) (PRF A; C)

CYPROHEPTADINE (PRF B)

CYTARABINE (PRF D)

 

D

DACARBAZINE (PRF C)

DACTINOMYCIN (PRF D)

DANAZOL (PRF X)

DAUNORUBICIN (PRF D)

DEFEROXAMINE (PRF C)

DEMECARIUM (PRF C)

DESIPRAMINE (PRF C)

DESONIDE (PRF C)

DESOXYMETHASONE (PRF C)

DEXAMETHASONE (PRF C)

DEXTRAN (PRF C)

DEXTRANOMER (PRF C)

DEXTROMETHORPHANE (PRF C)

DIAZEPAM (PRF D)

DIAZOXIDE(PRF C)

DICLOFENAC (PRF B)

DICLOFENAC (PRF B)

DICLOXACILLIN (PRF B)

DIETHYLSTILBESTROL (PRF X)

DIGITOXIN (PRF C)

DIGOXIN (PRF C)

DIHYDROCODEINE (PRF B; D, ако ce използва продължително време или се приема  във високи дози в дните на очаквания термин)

DIHYDROERGOTHAMINE (PRF X)

DILTIAZEM (PRF C)

DIMENHYDRINATE (PRF B)

DINOPROST(PRF X)

DINOPROSTONE (PRF X)

DIPHENHYDRAMINE (PRF C)

DIPYRIDAMOLE (PRF B)

DISOPYRAMIDE (PRF C)

DISULFIRAM (PRF C)

DITHRANOL(PRF C)

DOBUTAMINE (PRF C)

DOCETAXEL (PRF D)

DONEPEZIL (PRF C)

DOPAMINE (PRF C)

DORZOLAMIDE (PRF C)

DOXAZOSIN (PRF C)

DOXORUBICIN (PRF D)

DOXYCYCLINE (PRF D)

DROPERIDOL (PRF C)

 

E

ECONAZOLE (PRF C)

ENALAPRIL (PRF C през I и D npes II

ENOXACIN (PRF C)

ENOXAPARIN SODIUM (PRF B)

EPHEDRINE (PRF C)

EPINEPHRINE (PRF C)

EPOETIN ALFA (PRF C)

EPOETIN BETA (PRF C)

ERGOCALCIFEROL (PRF A; C при предозиране)

ERGOTAMINE (PRF X)

ERYTHROMYCIN (PEF B)

ESTAZOLAM (PRF X)

ESTRADIOL (PRF X)

ESTRAMUSTINE (PRF C)

ESTRIOL (PRF X)

ETHAMBUTOL (PRF B)

ETHOSUXIMIDE (PRF C)

ETOMIDATE (PRF C)

ETOPOSIDE (PRF D)

ETOPOSIDE PHOSPHATE (PRF D)

ETRETINATE (PRF X)

 

F

FAMCICLOVIR (PRF B)

FAMOTIDINE (PRF B

FELODIPINE(PRF C)

FENTANYL (PRF B; D при продължително приложение или предозиране в дните  около  очаквания термин)

FERROSI ASPARTAS (PRF A)

FERROSICHLORIDUM (PRF A)

FERROSIFUMARAS (PRF A)

FERROSI SULFAS (PRF A)

FILGRASTIM (PRF C)

FINASTERIDE (PRF X)

FLAVOXATE (PRF B)

FLUCONAZOLE (PRF C)

FLUCYTOSINE (PRF C)

FLUDARABINE (PRF D)

FLUDROCORTISONE (PRF C)

FLUMAZENIL (PRF C)

FLUMETASONE (PRF C)

FLUNISOLIDE (PRF C)

FLUOCINOLONE (PRF C)

FLUOROURACIL (PRF D)

FLUOXETINE (PRF B)

FLUTICASONE (PRF C)

FLUVASTATIN (PRF X)

FLUVOXAMINE (PRF C)

FURAZOLIDONE (PRF C)

FUROSEMIDE (PRF C)

 

G

GANCICLOVIR (PRF C)

GEMCITABINE (PRF D)

GEMFIBROZIL (PRF B)

GENTAMICIN (PRD C)

GLIBENCLAMIDE (PRF C)

GLICLAZIDE(PRFC)

GLIPIZIDE (PRF C)

GLUCAGON (PRF B)

GLUTETHIMIDE (PRF C)

GLYCERYL TRINITRATE (Nitroglycerin) (PRF C)

GONADORELIN (PRF B)

GONADOTROPHINUM CHORIONICUM (PRF C)

GREPAFLOXACIN (PRF C)

GRISEOFULVIN (PRF C)

GUAIFENESIN (PRF C)

GUANFACINE (PRF B)

 

H

HALOPERIDOL (PRF C)

HEPARIN (PRF C)

HYDROCHLOROTHIAZIDE (PRF B)

HYDROCORTISONE (PRF C)

HYDROCORTISONE ACETATE (PRF C)

HYDROCORTISONE BUTYRATE (PRF C)

HYDROXYCARBAMIDE (Hydroxyurea) (PRF D)

HYDROXYZINE (PRF C)

 

I

IBUPROFEN (PRF B; D през третия триместър)

IDARUBUCIN (PRF D)

IDOXURIDINE (PRF C)

IFOSFAMIDE (PRF D)

IMIPRAMINE (PRF D)

INDAPAMIDE (PRF D)

INDINAVIR (PRF C)

INDOMETACIN (PRF B)

INSULIN PREPARATIONS (PRF B)

INTERFERON ALFA (PRF C)

INTERFERON BETA (PRF C)

INTERFERON GAMMA (PRF C)

IOHEXOL (PRF B)

IOPAMIDOL (PRF B)

IPRATROPIUM (PRF C)

IRINOTECAN (PRF D)

ISONIAZID (PRF C)

ISOPRENALINE (Isoproterenol) (PRF C)

ISOSORBIDE DINITRATE (PRF C)

ISOTRETINOIN (PRF X)

ISRADIPINE (PRF C)

ITRACONAZOLE (PRF C) 

 

K

KALII CHLORIDUM (PRF A)

KANAMYCIN (PRF D)

KETAMINE (PRF D)

KETOCONAZOLE (PRF C)

KETOPROFEN (PRF B)

LABETALOL (PRF C)

LACTULOSE (PRF B)

LAMIVUDINE (PRF C)

LAMOTRIGINE (PRF C)

LANSOPRAZOLE (PRF B)

LEVAMISOLE (PRF C)

LEVOBUNOLOL (PRF C)

LEVOCABASTINE (PRF B)

LEVODOPA (PRF C)

LEVONORGESTREL (PRF X)

LEVOTHYROXIN (PRF A)

LIDOCAINE (PRF B)

LIDOCAINE (PRF B)

LISINOPRIL (PRF C през I и D през II и III триместър)

LITHIICARBONAS (PRF D)

LOMEFLOXACIN (PRF C)

LOMUSTINE(PRFD)

LOPERAMIDE (PRF B)

LORATADINE (PRF B)

LOSARTAN (PRF C през I и D през II и III триместър)

LOVASTATIN (PRF X)

LOXAPINE (PRF C) 

M

MAGNESII SULFAS (PRF B)

MANNITOL (PRF C)

MAPROTILINE (PRF B)

MEBENDAZOLE (PRF C)

MELPHALAN (PRF D)

MENOTROPIN (PRF X)

MERCAPTOPURINE (PRF D)

MEROPENEM (PRF B)

MESNA (PRF B)

METACYCLINE (PRF D)

METFORMIN (PRF B)

METHADONE (PRF B; D при 6a hjih npH npe^osHpaHe

METHENAMINE (Hexamethylentetramine) (PRF C)

METHOHEXITAL (PRF C)

METHOTREXATE (PRF D)

METHOXALEN (PRF C)

METHYLDOPA (PRF B при

METHYLERGOMETRINE (PRF D)

METHYLPREDNISOLONE (PRF C)

METHYLPREDNISOLONE ACEPONE (PRF C)

METHYLPREDNISOLONE HYDROGENCARBONATE (PRF C)

METHYLTIONIN (PRF C)

METOCLOPRAMIDE (PRF B)

METOPROLOL (PRF B)

METRONIDAZOLE (PRF B)

MEXILETINE (PRF C)

MEZLOCILLIN (PRF B)

MICONAZOLE (PRF C)

MICONAZOLE NITRATE (PRF B)

MIDAZOLAM (PRF D)

MILRINONE (PRF C)

MINOXIDIL (PRF C)

MISOPROSTOL (PGE,) (PRF X)

MITOMYCIN (PRF C)

MIVACURIUM (PRF C)

MOEXIPRIL (PRF C)

MOMETASONE (PRF C)

MONTELUKAST (PRF B)

MORPHINE (PRF C; D при продължително или при предозиране в дните около очаквания тepмин)

MOXIFLOXACIN (PRF C)

MUPIROCIN (PRF B)

MYCOPHENOLATE (PRF C)

 

N

NAFTIFINE (PRF B)

NALBUPHINE (PRF B; D при продължителна употреба или при предозиране около очаквания термин)

NALOXONE (PRF B)

NANDROLONE (PRF X)

NAPHAZOLINE (PRF C)

NARATRIPTAN (PRF C)

NATRIICITRAS (Sodium Citrate) (PRF C)

NATRIICROMOGLYCAS (Sodium Cromoglycate (PRF B)

NATRII FLUORIDUM (Sodium Fluoride) (PRF C)

NATRII NITROPRUSSIDUM (PRF C)

NATRII THIOSULFAS (PRF C)

NATRII THIOSULFAS (Sodium Thiosulfate) (PRF C)

NATRII VALPROAS (Sodium Valproate) (PRF D)

NEDOCROMIL SODIUM (PRF B)

NEOMYCINI SULFAS & BACITRACIN (PRF C)

NEOSTIGMINE (PRF C)

NEVIRAPINE (PRF C)

NICLOSAMIDE (PRF B)

NICOTINAMIDE (PRF A; C при прилагане във високи дози)

NICOTINE (Nicotinell TTS) (PRF X)

NIFEDIPINE (PRF C)

NIMODIPINE (PRF C)

NISOLDIPINE (PRF C)

NITRAZEPAM (PRF D)

NITRENDIPINE (PRF C)

NITROFURANTOIN (PRF B)

NIZATIDINE (PRF C)

NOREPINEPHRINE (PRF D)

NORETHISTERONE (PRF X)

NORFLOXACIN (PRF C)

NORTRIPTYLINE (PRF D)

NYSTATIN (PRF B; C при орално приложение)

 

O

OBIDOXIM (PRF C)

OCTREOTIDE (PRF B)

OFLOXACIN (PRF C)

OMEPRAZOLE (PRF C)

ONDANSETRON (PRF B)

ORCIPRENALINE (Metaproterenol) (PRF C)

OXACILLIN (PRF B)

OXAZEPAM (PRF D)

OXPRENOLOL (PRF C)

OXYBUTYNIN (PRF B)

OXYMETHOLONE (PRF X)

OX YTETRACYCLINE (PRF D)

OXYTOCIN (PRF X)

 

P

PACLITAXEL (PRF D)

PAMIDRONATE (PRF C)

PANCURONIUM (PRF C)

PAPAVERINE (PRF C)

PARACETAMOL (Acetaminophen) (PRF B)

PAROXETINE (PRF B)

PENCICLOVIR (PRF C)

PENICILLAMINE (PRF D)

PENTAERITHRITYL TETRANITRATE (Nitrolong) (PRF C)

PENTAGASTRIN (PRF C)

PENTOXYFILLINE (PRF C)

PERGOLIDE (PRF B

PERINDOPRIL (PRF D особено през II)

PETHIDINE (Meperidine) (PRF B; D при продължително приложение и при предозиране в дните около очаквания термин)

PHENOBARBITAL (PRF D)

PHENOXYMETHYLPENICILLIN (PRF B)

PHENYLBUTAZONE (PRF C)

PHENYLEPHRINE (PRF C)

PHENYTOIN (PRF D)

PHYTOMENADION (PRF C)

PILOCARPINE (PRF C)

PINDOLOL (PRF C)

PIPECURONIUM (PRF C)

PIPERACILLIN (PRF B)

PIROXICAM (PRF B; D през третия триместър)

PRAMIPEXOLE (PRF C)

PRAVASTATIN (PRF X)

PRAZOSIN (PRF C)

PREDNISONE (PRF C)

PRIMIDONE (PRF D)

PROCAINAMIDE (PRF C)

PROCAINE PENICILLIN (PRF B)

PROMETHAZINE (PRF C)

PROPAFENONE (PRF C)

PROPOFOL (PRF B)

PROPRANOLOL (PRF C)

PROPYLTHIOURACIL (PRF D)

PROTAMINE (PRF C)

PYRANTEL PAMOATE (PRF C)

PYRAZINAMIDE (PRF C)

PYRIDOSTIGMINE (PRF C)

PYRIDOXINE (PRF A)

PYRIMETHAMINE (PRF C)

 

Q

QUINAPRIL (PRF D)

QUINIDINE (PRF C)

 

R

RANITIDINE (PRF B)

RESERPINE (PRF C)

RETINOLAЦETATE (PRF A)

RETINOLI PALMITATE (PRF A; X)

RIBOFLAVIN (PRF A; C при предозиране)

RIFABUTIN (PRF B)

RIFAMPICIN (PRF C)

RIMANTADINE (PRF C)

RITONAVIR (PRF B)

RITUXIMAB (PRF B)

 

S

SALBUTAMOL (Albuterol) (PRF C)

SAQUINAVIR (PRF B)

SELEGILINE (PRF C)

SERTRALINE(PRF B)

SILBUTRAMINE (PRF C)

SILDENAFIL (PRF B)

SIMETHICONE (PRF C)

SIMVASTATIN (PRF X)

SODIUM FLUORIDE (Natrii fluoridum) (PRF C)

SOLUTIO NATRII BICARBONICUM (PRF B)

SOMATROPIN (Somatotropin) (PRF C)

SORBITOL (PRF B)

SOTALOL (PRF B)

SPECTINOMYCIN (PRF B)

SPIRONOLACTONE (PRF D)

STREPTOKINASE (PRF C)

SUFENTANIL (PRF C)

SULFACETAMIDE (PRF C)

SULFACETAMIDE (PRF C)

SULFASALAZINE (PRF B; D към термина)

SULINDAC (PRF C; към термина D)

SUMATRIPTAN (PRF C)

SUXAMETHONIIBROMIDUM (PRF C)

SUXAMETHONIICHLORIDUM (PRF C)

 

T

TAMOXIFEN (PRF D)

TAMSULOSIN (PRF C)

TEMAZEPAM (PRF X)

TENIPOSIDE (PRF D)

TERBINAFINE (PRF B)

TERBIN AFINE (PRF B)

TESTOSTERON (PRF X)

TESTOSTERON DEPOT (PRF X)

TETRACAINE (PRF C)

TETRACOSACTIDE (PRF C)

TETRACYCLINE (PRF D)

THEOPHYLLINE (PRF C)

THIAMAZOLE (PRF D)

THIAMINE (PRF A; C

THIOGUANINE (PRF D)

THIOPENTAL (PRF C)

TIAGABINE (PRF C)

TICLOPIDINE (PRF B)

TIENAM (PRF C)

TIMOLOL (PRF C)

TINCTURA OPII SIMPLEX (PRF B; D при приемане продължително време)

TOBRAMYCIN (PRF C)

TOBRAMYCIN (PRF C)

TOCOFEROL (PRF A; C при предозиране)

TOLNAFTATE (PRF C)

TOPIRAMATE (PRF C)

TOPOTECAN (PRF D)

TRAMADOL (PRF C)

TRETINOIN (PRF C)

TRIAMCINOLONE (PRF C)

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (PRF C)

TRIAZOLAM (PRF X)

TRIFLUOPERAZINE (PRF C)

TRIHEXYPHENIDYL (PRF C)

TRIMIPRAMINE (PRF C)

TROPICAMIDE (PRF C)

TUBOCURARINE (PRF C) 

 

U

UROFOLLITROPIN (PRF X)

UROKINASE (PRF B)

 

V

VALACICLOVIR (PRF B)

VANCOMYCIN (PRF C)

VECURONIUM (PRF C)

VENLAFAXINE (PRF C)

VERAPAMIL (PRF C)

VINBLASTINE (PRF D)

VINCRISTINE (PRF D)

VINORELBINE (PRF D)

 

Z

ZAFIRLUKAST (PRF B)

ZALCITABIN (PRF C)

ZIDOVUDINE (PRF C)

ZOLMITRIPTAN (PRF C)

ZOLPIDEM (PRF B)

 

AHТИХЕПАТИТНИ ВАКСИНИ (PRF C)

ВАКСИНА ПPOTИB HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (PRF C)

BAKCИHA HPOTИB ДИФТЕРИЯ, TETAHУC и КОКЛЮШ (PRF C)

BAKCИHA ПРОТИВ МОЛБИЛИ И РУБЕОЛА (PRF C)

BAKCИHA ПРОТИВ МОРБИЛИ, ПАРОТИТ и РУБЕОЛА (PRF C)

BAKCИHA IIPOTИB РУБЕОЛА (PRF C)

BAKCИHA ПРОТИВ TETAHУC (PRF C)

BAKCИHA HPOTИB XOJIEPA (PRF C)

BAKCИHИ ПPOTИB ЖЪJITA TPECKA (PRF D)

ПРОТИВОБЕСНИ BAKCИHИ (PRF C)

ПРОТИВОГРИПНИ BAKCИHИ (PRF C)

ПРОТИВОПОЛИОМИЕЛИТНИ BAKCИHИ (PRF C)

ПРОТИВОТИФНА ВАКСИНА (PRF C)

 

----------

Източник: Справочник на лекарствените средства. Узунов и Ламбев. Медицина и физкултура, 2001

 

[назад]
Rasilez® (Aliskiren) сложи началото на новия антихипертензивен клас Директни ренинови инхибитори (ДРИ)

Rasilez® (Aliskiren) сложи началото на новия антихипертензивен клас Директни ренинови инхибитори (ДРИ)

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Учените сега изпробват терапията при пациенти с белодробни трансплантации, приемащи имунопотискащи лекарства, които могат да направят респираторните вируси смъртоносни

Пълен списък на монопрепаратите на Боарон вече и на сайта на Ерудита

Пълен списък на монопрепаратите на Боарон вече и на сайта на Ерудита

В азбучен ред са посочени всикчи монопрепарати, като са дадени и възможните разреждания (потенции), в които се произвеждат!

ВИДОВЕ РЕЦЕПТИ, които могат да се обработват в аптеките

Цветни таблици, които посочват режима на издаване на рецепти и отпускане на лекарствени продукти, който влиза в сила от 16 октомври 2023 година


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.