Общи условия на сервиза за медицинска апаратура
Новини

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване услугите на
Сервиза за извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура

 

Обхват

Настоящите Общи условия за ползване услугите на Сервиза за извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура към Педиатрична аптека Ерудита се прилагат за всички услуги, които предлага Сервизът. Същите не се прилагат за останалите услуги, които Педиатрична аптека Ерудита предлага на физически и юридически лица.


Приемане на устройство за извънгаранционно обслужване

Клиентът предава устройството, предмет на извънгаранционната сервизна услуга, на служител на Педиатрична аптека Ерудита и декларира за известните му технически проблеми. Клиентът заявява обхвата на сервизните услуги, които желае да бъдат извършени и посочва телефон за връзка, на който да бъде уведомяван. Тези обстоятелства се вписват в свободен текст от служителя в сервизния лист, раздел "Докладвани технически проблеми".


Хигиена на услугата

Когато клиент предаде устройство, което е замърсено над допустимото, с цел опазване здравето на персонала устройството или части от него се подлагат на задължително хигиенно почистване. Почистването се извършва преди всички сервизни дейности и се заплаща от клиента по тарифата на сервиза.


Диагностика на устройство

Преди да пристъпи към извършване на заявените в сервизния лист сервизни дейности, сервизният техник задължително извършва общ преглед на устройството (диагностика). На база на извършената диагностика, сервизният техник съставя оценка за началното състояние на устройството, включително за открити от него видими и скрити технически проблеми, недекларирани от клиента при предаването на устройството.

Независимо дали след диагностицирането на устройството сервизът ще извърши други сервизни дейности или не, диагностиката се заплаща от клиента по тарифата на сервиза.


Безусловност на оценката

Меродавна за целта на търговската сделка е оценката на сервизния техник за началното състояние на устройството. Клиентът я приема безусловно.


Информиране по телефона

При необходимост, служител на Педиатрична аптека Ерудита се свързва с клиента по телефона, за да го уведоми за оценката на сервизния техник за началното състояние на апарата и как препоръчва да се процедира нататък.

При готовност на сервиза да предаде на клиента обслуженото устройство, служител на Педиатрична аптека Ерудита информира клиента по телефона, че може да го получи.


Измерване за точност на отчитането (стенд)

Сервизът извършва измерване с еталонно устройство на измервателните елементи на апарати за измерване на артериалното кръвно налягане (стенд).

Преди измерването на стенд, сервизният техник извършва диагностика на устройството и дава оценка за началното състояние. На измерване на стенд подлежат само устройства, които са в изправност.

Когато клиентът предаде устройство за измерване, което не е в изправност (независимо дали знае или не знае за неизправността към момента на предаване), ако е приложимо и клиентът желае, сервизният техник отремонтира устройството. Към измерването на стенд се пристъпва след привеждане на устройството в изправност. Диагностиката и ремонтът на устройството се заплащат отделно по тарифата на сервиза.


Валидност на измерването за точност на отчитането

Измерването за точност е валидно една календарна година. За извършеното измерване на точност на отчитането сервизът издава Протокол от проверка на стенд. Начална дата на едногодишния период се счита датата на измерването, отбелязана в Протокола.


Правила за устройствата, които подлежат на бракуване

Устройство, обозначено от сервизния техник с резолюция "за брак",  следва да бъде потърсено от собственика му или негов представител до 30 календарни дни от датата на известяването по телефона. След изтичане на 30-дневния срок, устройството се унищожава по служебен ред.

 

Сервизен лист

При приемане на устройство за извънгаранционно обслужване, служител на Педиатрична аптека Ерудита попълва Сервизен лист,  в който вписва данни за връзка с клиента, докладваните технически проблеми, заявените сервизни услуги и частично предплатената сума. Клиентът се подписва в Сервизния лист, в декларация на това, че е запознат с настоящите Общи условия.

При предаване на устройството на сервизния техник, той описва извършените от него дейности и ги остойностява. При необходимост, вписва препоръките си за последваща грижа за устройството или инструкции как да се ползва правилно.

При издаване на устройството обратно на клиента, клиентът попълва формуляр в Сервизния лист, че е получил апарата и в какво състояние (в изправност или за брак). Сервизният лист остава в Педиатрична аптека Ерудита и се пази в досието на обслуженото устройство.

 

Срок за изпълнение на услугите

Времето за обслужване (диагностика, измерване, ремонт или поправка) се определя от сервизния техник индивидуално за всяко устройство в зависимост от това дали има нужда от доставка на специфичен резервен елемент и от натовареността на сервиза. За устройствата, които подлежат на хигиенно почистване, времето за обслужване се удължава с два работни дена.

При настояване от страна на клиента, приемащият устройството служител на Педиатрична аптека Ерудита може да даде само прогноза, която не е обвързваща за Сервиза.


Право на отказ от извършване на услугата

Сервизът има право да откаже извършване на заявена от клиента сервизна услуга, ако тя е извън обхвата на предлаганите услуги, съществува фактическа невъзможност да бъде извършена или при констатиране от сервизния техник на проявена небрежност към устройството от неговия стопанин.

Сервизът не изпълнява услуги на клиенти, които са под въздействието на алкохол или други упойващи или психотропни вещества, не спазват правилата за добро поведение или проявяват обидно към служителите на Педиатрична аптека Ерудита отношение.

Клиентът има право да се откаже от услуга само преди фактическото извършване на услугата.

Клиентът не може да се откаже от услуги, които:
а) са вече извършени;
б) са в процес на изпълнение и за тях вече се влага труд и/или материали и/или са закупени външни услуги;
в) осъществена е поръчка за материали и доставката не може да бъде преустановена без тежести за сервиза.

Ако въпреки това, клиентът настоява да откаже услугата, той се задължава да заплати всички направени разходи за външни услуги, материали и труд до момента на отказа, включително и на тези, които са в процес на доставка.


Дефиниции

Сервиза/ът - Сервизът за извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура към Педиатрична аптека Ерудита.

Извънгаранционно обслужване - Обслужване на апаратура, която е извън периода на гаранция, предоставена от фирмата-производител или нейния представител на територията на страната.

Клиент – Приносител на устройство за извънгаранционно обслужване, независимо дали е собственик на устройството или негов представител. Трети лица, независимо дали са фактически собственици на устройството или техни представители, не са клиенти по смисъла на търговската сделка.

Устройство – всяка фабрично комплектована система от механични и/или електронни компоненти, която е предназначена в своята съвкупност да извърши определена от производителя дейност с определени от производителя критерии за ефективност.

Годно за употреба – определение за устройство, което в своята съвкупност от детайли изпълнява предвидените от производителя дейности в предвидените от производителя допустими граници на показателите.

Негодно да употреба – определение за устройство, което поради физични или технологични причини не съответства на предвиденото от производителя, или съответства, но не изпълнява предвидените от производителя дейности в предвидените от производителя допустими граници на показателите.

За брак – определение за устройство, което е фактически невъзможно или икономически нерентабилно да бъде приведено в съответствие с предписанията за ефективност на производителя.

Гаранция - период на очертана по обхват финансова отговорност за вложените от сервиза материали. За материали и детайли по апаратурата, които не са били предмет на поправка, ремонт или замяна, Сервизът не поема гаранционна отговорност.

Употребата на кетопрофен/ketoprofen е несъвместима с излагане на слънце

Употребата на кетопрофен/ketoprofen е несъвместима с излагане на слънце

пациентите, употребяващи Кетопрофен в локална форма, трябва да се убедят, че използваните от тях козметични продукти не съдържат октокрилен

НОВО: Овлажнители за въздуха налични вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

НОВО: Овлажнители за въздуха налични вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

Първият апарат в раздела е Овлажнителят за въздух с йонизатор Момерт 1811

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Siemens и Olympus са разработили модерна, магнитно управлявана ендоскопска система за вътрешностомашно наблюдение във вид на хапче

Географската карта на Ерудита

Географската карта на Ерудита

Жители на 30 града ни гласуваха доверие за три години

Дипрофос/ Diprophos и Флостерон/ Flosteron отново няма

Дипрофос/ Diprophos и Флостерон/ Flosteron отново няма

За трета поредна година кортикостероидите не достигат, защото количествата за внос в България не са планирани добре


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.