ВАС потвърди решението си
Новини
10/04/2009

 

решение

№ 4148
софия, 30.03.2009

в името на народа
върховният административен съд на република българия - петчленен състав - ii колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

председател:светлана йонкова
членове:дима йорданова
славка найденова
захаринка тодорова
марияна дечева
 
при секретар мария попинска и с участието
на прокурора николай чириповизслуша докладваното
от съдиятазахаринка тодорова
по адм. дело № 10621/2008.


производството по делото е по глава дванадесета, вр. чл. 185 и сл. от апк.
образувано е по касационни жалби от директора на национална здравноосигурителна каса (нзок), гр. софия и от български фармацевтичен съюз, гр. софия, против решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева", от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., (указанието), утвърдено от директора на нзок, а жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
в съдебното заседание директорът на нзок, чрез адв. михайлов, надлежно упълномощен, поддържа касационната жалба, а оспорва касационната жалба на български фармацевтичен съюз-софия. решението, в обжалваната му част се счита необосновано, постановено в противоречие с чл. 169 апк, а при постановяването му се сочат като допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. твърди се, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването на акта - те не разполагат с "личен и пряк правен интерес", с оглед което се иска прекратяване на делото. освен това, в оспореното решение е прието, че в посочените части от указанието то противоречи на нормативен акт от по-висока степен, който извод е лишен от мотивационна основа и не е конкретизиран. административният орган е действал в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност и е спазил изискванията за законосъобразност на административните актове. като неправилни се считат констатациите, че с оспореното указание лекарствения списък е изменен, като е допълнен с две нови колони, отразяващи пределната цена на лекарствения продукт за нзок и максималната стойност, заплащана от ззол и по този начин е достигната определена продажна цена. иска се от настоящата инстанция да приеме, че с указанието не се създават нови цени и не е изменен лекарствения списък, а са доразвити договорените от нзок параметри. допълнителни съображения в посочената насока са изложени и в писмени бележки, с претенцията за присъждане на направените в процеса разноски.
касационният жалбоподател - български фармацевтичен съюз, гр. софия, чрез адв. пандов, поддържа касационната жалба и настоява за отхвърляне на касационната жалба на нзок. директорът на нзок не е компетентен да изменя националния рамков договор, поддържа се изводът в решението, че в оспорения акт действително се съдържат правила за поведение. в писмено становище са развити съображенията, обосновали искането за частична отмяна на решението по отношение на отхвърлителната му част.
ответната по жалбите страна - "плантафарм" еоод, гр. видин, редовно призовано, не изпраща представител, не е изразило становище по тях.
представителят на върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби. решението на въззивната инстанция с счита обосновано и законосъобразно. възраженията и доводите на касаторите не дават основание за друг извод. нзок има правомощие по закон да договаря цените на лекарствените продукти, които се отразяват в лекарствен списък. именно по тези цени касата заплаща лекарствените продукти изцяло, или частично. но нзок няма законово правомощие да регулира цените на дребно. в случая, с оспореното указание лекарственият списък е изменен, допълнен е с 2 нови колони. изменението по същността си на практика представлява изменение на нормативен акт, при това едностранно, от директора на нзок. нарушен е с това предвидения в чл. 55, ал. 5 ззо ред. на практика нзок е иззела правомощията на държавата по регулирането на цените на лекарствените продукти. следва, че щом с оспореното указание лекарственият списък е изменен, то действително е осъществено нарушение на материалноправните разпоредби, налице е несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. ето защо, правилно съдът е отменил колони 7 и 9 от приложение 2 - "лекарствен списък на нзок".
върховният административен съд, в настоящия си петчленен състав, за да се произнесе, съобрази следното:
касационните жалби са подадени в законоустановения срок от надлежни за производството страни, процесуално са допустими.
по съществото си са неоснователни.
с касираното решение съдът подробно е изследвал характера на обсъждания акт, с основание определен като нормативен, по отношение на който са налице твърдяните от първоначалните жалбоподатели отменителни основания, във връзка с установените нарушения на материалноправни разпоредби и несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. изложените изводи се споделят изцяло от настоящата инстанция, съдебният акт е правилен и следва да бъде оставен в сила.
неоснователно с касационната жалба на директора на нзок се твърди, че "плантафарм" еоод, гр. видин и български фармацевтичен съюз, гр. софия нямат "личен и пряк" правен интерес да оспорят процесното указание. от една страна, искането за прекратяване на производството по делото, с оглед изложеното твърдение, е направено и пред съда по съществото на спора, обсъдено е в мотивите на решението, а от друга страна, същото е голословно, не е конкретизирано - единственото, което се сочи е, че липсата на правен интерес "се установява" от "...приложените по делото документи". при така направеното оплакване, най-малко е следвало тези доказателства да се посочат, за да е осъществима и касационната му проверка. обратното, след като едноличното дружество е аптека по смисъла на чл. 219, ал. 1 злпхм, изпълнител по договор, сключен с нзок, е вторият жалбоподател (сега- касатор), е съсловна организация на магистър-фармацевтите, в законодателно формулираните функции на която са заложени защита и представителство досежно професионалните права и интереси на членовате й, правилно е приетото, че същите имат пряк и непосредствен интерес да обжалват указанието, съдържащо правила за работа с лекарствения списък, пряко приложими и относими към конкретната им дейност.
не може да бъде споделено и другото, изложено в жалбата касационно оплакване - за необоснованост на решението, поради липса на анализ на кои норми от по-висш порядък противоречи указанието и по какъв начин, както и че издателят му е действал в рамките на оперативната си самостоятелност. за верността на последното твърдение липсват каквито и да било основания, а първото е, меко казано, невярно. на нзок е признато правото да договаря (по определен ред), цените на лекарствените продукти, като ги заплаща изцяло, или частично, но не и да налага такива едностранно. затова и правилно процесните две колони, с посоченото им по-горе съдържание, са отменени, с извода, че по този начин е иззето правомощието на държавата във връзка с ценообразуването. синтезирано и последователно в решението са проследени: предвидения ред за изменение на лекарствения списък, част от нрд - чл. 55, ал. 5 ззо, който не е съобразен при издаването на указанието; противоречието в съдържанието му с разпоредбата на чл. 55, ал. 8, т. 4 ззо - досежно липсата на възможност за установяване на допълнителни изисквания към аптеките, извън посочените в злпхм; с основание е акцентувано и на недопустимото въвеждане на пределна цена за продажбата на лекарствените продукти, за които нзок заплаща - с това на практика е изменен нрд, в частта му относно лекарствения списък, което правилно е отчетено като явно противоречие с разпоредбите на чл. 258 и чл. 260 злпхм и пренебрегнатите правомощия на нарочната комисия по цените на лекарствените продукти; посочени са конкретно и съдържанието на приложимите разпоредби от наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели и начина, по който те са нарушени, не е подминато без съответния коментар и решението на ус на нзок от 27.12.2007 год., за да се стигне до правилния извод за незаконосъобразност на оспореното указание в частта му досежно колони 7 и 9, поради установеното, по надлежен и несъмнен начин противоречие, с изброените нормативни актове от по-висока степен. ето защо, като закономерна последица е последвалата отмяна на колони 7 и 9 от приложение 2 - "лекарствен списък на нзок" - жалбата и в тази й част е неоснователна. т.н. в нея "доразвиване" на договорените параметри, на практика правилно са преценени като недопустимо изменение на нормативен акт, едностранно от директора на нзок.
вторият касационен жалбоподател е направил в първоначалната си жалба алтернативно искане за частична отмяна на процесния акт, или за частично прогласяване на нищожност на оспорените части от него, което е удовлетворено, поради което и изложените доводи по съществото на спора в случая не следва да бъдат коментирани.
доколкото по отношение на отхвърлителната част на диспозитива на решението, касационната жалба е допустима, по съществото си и тя е неоснователна. вярно е, че в чл. 355 от решение № рд- ус-04-127/27.12.2007 год. е предвидена задължителност на указанията по чл. 354 конкретно за имп и идп, но настоящият състав споделя като правилно приетото в решението, че задължителният характер на указанието по отношение за магистър-фармацевтите не произтича пряко от него, а от поетите задължения по сключения с нзок договор във ръзка с приложението на лекарствения списък. че именно в този смисъл е изготвено указанието, предназначението на което е улеснение и унифициране на работата по прилагане на списъка, личи и от съдържанието на чл. 356 от указанието, визирал задължение за нзок да го сведе до знанието не само до всички имп и идп, но и до всички "аптеки, сключили договор с нзок".
с оглед така изложените събражения, отменителни за процесното решение касационни основания не са налице, то е правилно и следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 апк, върховният административен съд, петчленен състав,реши:оставя в сила решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., а жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
решението е окончателно.

вярно с оригинала, председател:/п/ светлана йонкова
секретар: членове:/п/ дима йорданова
/п/ славка найденова
/п/ захаринка тодорова
/п/ марияна дечева

з.т.решение

№ 6826
софия, 06.06.2008 отменя колона 7 „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. – работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., утвърдено от директора на нзок.
отхвърля жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз" в останалата им част.
решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

---------

педиатрична аптека ерудита

Деавит/Deavit капки се появиха отново!

Деавит/Deavit капки се появиха отново!

След едномесечно прекъсване новата партида Деавит/Deavit е вече налична в Педиатрична аптека Ерудита

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

Проверката показа, че дейността, която е осъществявана от юридически лица, е извършвана без да се спазват разрешителните режими в разрез с разпоредбите на Закона за медицинските изделия и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Играта с пясъка може да ви развали почивката

Играта с пясъка може да ви развали почивката

Хората, които обичат да се заравят в плажния пясък или да правят различни пясъчни фигури, много по-често страдат по време на почивката си от стомашно-чревни проблеми, отколкото тези, които просто се разхождат край брега или плуват

Промяна в цените на лекарства

Промяна в цените на лекарства

Списък на лекарствени продукти и хранителни добавки с повишени цени

Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Направихме запитване до представителството на Пфайзер за планирания внос на 25, 50 и 300 мг дозови единици


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.